GEEN STREEP DOOR RONSE !De N60 en de Zuiderring in Ronse

tracé G4+

We zitten in een cruciale fase !

Zoals u reeds heeft kunnen vernemen via diverse kanalen, werd Het GRUP "Rond Ronse" definitief goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 08/12/2023.

De ingediende bezwaren werden door de Vlaamse Overheid weerlegd, dus is het nu van groot belang om de argumenten van de werkgroep te counteren.

In zijn huidige vorm zullen heel wat Ronsenaars negatieve gevolgen ondervinden van de aanleg van de nieuwe verbindingsweg.

De enige mogelijkheid die deze mensen nu nog hebben, is een dossier indienen bij de Raad van State.

Omdat dit niet eenvoudig is en er ook kosten aan verbonden zijn, bieden wij als comité hiervoor de nodige bijstand.

We roepen iedereen op die rechtstreeks geïmpacteerd wordt om het definitief vastgestelde GRUP (en bijhorende documenten) door te nemen en datgene wat relevant is voor zijn/haar specifieke situatie hieruit te filteren.

Dit zijn de te volgen stappen :

 1. aanleveren aan ons comité van passages uit het GRUP en/of bijbehorende bijlagen (met verwijzing naar betreffende document, pagina EN paragraaf)
  + uw eerste inspraakreactie (bezwaarschrift) met tegenargumenten.
  + passages van de feedback van de Vlaamse overheid op dat bezwaar.
  + formuleren van tegen opmerkingen + eigen info, foto's,.. waarvan u als betrokkene overtuigd bent dat ze bediscussieerbaar zijn bij de Raad van State.
  (de links naar alle documenten vindt u onderaan deze pagina)
 2. Iedereen zou dus zijn documentatie aan ons moeten aanleveren ten laatste tijdens de eerste week van januari 2024 via geenstreepdoorronse@gmail.com.

 3. Daarna sturen we een gebundeld dossier door naar de advocaat.
  Wij laten deze teksten analyseren door een advocaat die deze voorbereidt om vervolgens te kunnen indienen bij de RvS.
  Op deze manier zorgen we dat alles juridisch in orde is, maar drukken we tegelijk ook de kosten.
 4. De betrokkenen dienen zelf hun bezwaar in bij de RvS en betalen hiervoor ook de kosten. Indien nodig kunnen wij helpen bij het indienen en opladen van documenten.
  Eventueel schiet het comité bepaalde kosten voor.
 5. Als comité zullen wij proberen zoveel mogelijk kosten terug te betalen aan de indieners die actief met ons hebben samengewerkt.
  Hierom werd onze bbq georganiseerd en zullen we dergelijke initiatieven ook nog in de toekomst hernemen.

Jullie begrijpen wellicht dat het voor ons als comité 'Geen Streep Door Ronse', heel belangrijk is dat we kunnen inschatten op welke steun wij kunnen rekenen en hoeveel mensen een dossier wensen in te dienen.

VANDAAR VOLGENDE VRAAG :

Wil iedereen die in de toekomst nog wenst te participeren en/of een dossier bij de Raad Van State wil indienen, dit duidelijk kenbaar maken via geenstreepdoorronse@gmail.com ?

Vergeet niet dat u ons steeds kan steunen door uw vrijwillige bijdrage over te maken op ons rekeningnummer BE96 1030 8466 5005 op naam van : Geen streep door Ronse.

De petitie tegen de doortrekking van de N60 en de realisatie van de "Zuiderring" door Ronse haalde ruim de kaap van 1.600 sympathisanten. Waarvoor onze hartelijke dank !

Bekijk hier de reportage op AVS.

Zie ook dit artikel op VRTnws.

En nog dit voor alle duidelijkheid :
wij zijn VOOR de ontsluiting van Ronse,
wij zijn VOOR de economische groei !
Maar niet tegen elke prijs...
 


Links naar documenten en bijlages :

Besluit Vlaamse Regering 23.11.2023

Advies Raad van State 22.11.2023

Definitieve vaststelling van het GRUP 'Rond Ronse', deze omvat volgende bijlages :

Bijlage I. Verordenende grafische plannen

Bijlage II. Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Bijlage IIIa. Toelichtingsnota - tekst

Bijlage IIIb. toelichtingsnota - kaarten

Bijlage IV. Register van percelen van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordtdoorgevoerd die aanleiding kan geven tot eenplanschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal- of gebruikerssschadecompensatie

Bijlage V. Plan-MER

Bijlage VI. Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)

Bijlage VII. Landbouweffectenrapport (LER)

Bijlage VIII. RVR-toets

Bijlage IX. Convenant inzake het weren van het doorgaand vrachtverkeer via de N48b & flankerend beleid

Bijlage X. Scopingnota 3

 

 

© 2014 - | website gebouwd en gesponsord door web site tuning
Disclaimer & Privacy